[ad_1] [TETAP SEDEKAH] . A’udzubillahiminasysyaithonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Berinvestasi dengan yang Maha kaya, meski pandemi tetap bahagia. . Masihkah kita ...