[ad_1] [SENYUMAN BERNILAI SEDEKAH] . . A’udzubillahiminasysyaithonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Senyuman dihadapan saudaramu adalah (bernilai) sedekah bagimu (HR. Tirmidzi) Senyum ...