[ad_1] [MENGERTILAH] . . A’udzubillahiminasysyaithonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. . Yuk dipahami, semoga hal seperti ini tidak kita abaikan lagi, sebab ...