[ad_1] [KAMUKAH ORANGNYA ?] . A’udzubillahiminasysyaithonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. . Andai kita pahami maknanya, pasti kita akan semangat melakukannya. . ...