[ad_1] [BARAKALLAH FII ‘UMRIK GURUKU] . . A’udzubillahiminasysyaithonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallah Fii ‘Umrik guruku, Al Ustadz Luqmanulhakim, @luqmanulhakimpontianak (Pimpinan ...