[ad_1] [GAK PAKE HITUNG] A’udzubillahiminasyaithonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hamba kok ribet, padahal Allah dah baik banget sama kita, hidup ...