[ad_1] [YUK NGAJI DI BTQ] . . A’udzubillahiminasysyaithonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. “Di sini (BTQ) bukan lagi sekedar ‘khoirunnas’ (khoirunnas anfauhum linnas: sebaik-baiknya ...